شلنگ شیردار

115,000 تومان

شلنگ شیردار ویژه اجاق 3288